Βιογραφικό


Κωνσταντῖνος Ἀ. Πλεύρης
Ὁ Κωνσταντῖνος Ἀ. Πλεύρης ἐτελείωσε τήν Γαλλικήν Σχολήν τοῦ Λεοντείου Λυκείου καί ἔλαβε πτυχίον Νομικῆς (Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης), Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν (Πάντειον Πανεπιστήμιον) καί Κοινωνιολογίας (ΝΟΕ Παρισίων). Εἶναι Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτικήν. Διετέλεσε Καθηγητής Πολιτικῆς Κοινωνιολογίας στίς Σχολές τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί στήν Σχολήν Γενικῆς Μορφώσεως Ἀξιωματικῶν τοῦ Ἀρχηγείου Στρατοῦ. Ἔχει κυκλοφορήσει μία σειρά βιβλίων ἱστορικοῦ, πολιτικοῦ, φιλοσοφικοῦ καί κοινωνιολογικοῦ περιεχομένου, πού ἐπραγματοποίησαν ἐκδόσεις στά Ἀγγλικά, Ἰταλικά, Ρωσικά, Ἀραβικά καί ἔχει κάνει πολλές διαλέξεις καί ἐδημοσίευσε ἄρθρα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά.

Ἐπί δεκαετίαν ἐπεμελεῖτο καί ἐπαρουσίαζε στό τηλεοπτικό κανάλι «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» τήν εκπομπήν «Ἱστορικές Μνῆμες» καί στό «EXTRA» τήν ἐκπομπήν « Ἐδῶ Ἑλλάς». Ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γκουανταλαχάρα, τό δέ ὅλον συγγραφικόν του ἔργον εἶναι αὐστηρῶς ἐπιστημονικόν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς 21 ης Ἀπριλίου, διετέλεσε Διευθυντής τοῦ Συνταγματάρχου Ἰωάννου Λαδᾶ καί Εἰδικός Σύμβουλος εἰς τόν Συνταγματάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον. Ἐπί Ἰωαννίδη ἐφυλακίσθη μέ συνεργάτας του, εἰς τό ΕΑΤ-ΕΣΑ καί ἐπί Δημοκρατίας κατεδιώχθη, ἐφυλακίσθη, ἐδικάσθη, ἀλλά ἠθωώθη. 

Το βιβλίον του « ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ – ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» προεκάλεσε τήν ἐχθρότητα τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἀντί νά ἀντικρούσουν τό βιβλίον ἐπετέθησαν, μέ μηνύσεις ἐναντίον τοῦ Συγγραφέως. Ἀπό τό 2006 τόν ἐπολέμησαν τό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο, τό Εὐρωπαϊκό Ἑβραϊκό Συμβούλιο καί τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συμβούλιο. Τελικῶς ἐκέρδισε τάς δίκας εἰς τό Πενταμελές Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Ὁλομέλειαν τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἐπίσης οἱ Ἑβραῖοι εἰς τό Εὐρωκοινοβούλιον, ὅπου μέ ἀναφοράν των ἐστράφησαν ἐναντίον του, οὐδέν ἐπέτυχον. 

Εἶναι διακεκριμένος Ποινικολόγος καί αἱ πολιτικαί του θέσεις καί ἀπόψεις ἔχουν Πανελλήνιον ἀπήχησιν.
Χρῆστος Π. Κοσσιώρης
Ὁ Χρῆστος Παναγιώτου Κοσσιώρης γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τό ἔτος 1935. Ὁ πατέρας του μέχρι τό 1941 ἐργαζόταν σέ ὑπεύθυνη θέση στό ἐργοστάσιο « Πυριτιδοποιεῖον - Καλυκοποιεῖον» τοῦ Μποδοσάκη, ἀλλά ἀρνήθηκε νά συνεχίση τήν ἐργασία του, γιατί τό ἐργοστάσιο θά ἐργαζόταν πρός ὄφελος τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων κατοχῆς καί ἔφυγε. Πῆρε τήν οἰκογένειά του ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν ἐγκατέστησε στό χωριό του στίς Μάνδρες τῆς Μεσσηνίας. 

Ὁ Χρῆστος Κοσσιώρης ἀπεφοίτησε τό 1953 ἀπό τό Γυμνάσιο Διαβολιτσίου καί τό 1957 ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Στρατιωτική Σχολή τῶν Εὐελπίδων, ὡς Ἀνθυπολοχαγός Πεζικοῦ. Ὑπηρέτησε σέ διάφορες Μονάδες ὡς Διοικητής Ὑπομονάδος καί Μονάδος, ἀλλά καί ὡς Ἐπιτελής σέ Στρατηγεῖα μεγάλων Μονάδων. Τό 1969 ἐνυμφεύθη τήν Ἀναστασίαν Γ. Βρακᾶ καί ἀπέκτησεν ἕνα υἱόν τόν Παναγιώτη. Ἐφοίτησεν σ᾽ ὅλα τά Σχολεῖα τοῦ Ὅπλου του, καθώς καί στή Σχολή Ἀεροπορίας Στρατοῦ τεθείς εἰς πτητικήν ἐνέργειαν μέχρι τό 1981. Ἐπί πλέον ἐφοίτησεν στή Σχολή Πληροφοριῶν τοῦ ΓΕΣ, στή Σχολή Ραδιοβιολογικοῦ Πολέμου, στή Σχολή Ξένων Γλωσσῶν (Ἀγγλικά), τήν Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί τήν Σχολήν Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Τό 1986 « ἐπελέγη» εἰς ἀποστρατείαν μέ τόν βαθμόν τοῦ Ταξιάρχου. Μετά τήν ἀποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε πολιτικά εἰς τήν Ἐθνικήν Πολιτικήν Ἕνωσιν ( ΕΠΕΝ) καί κατόπιν στήν «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη. 

Ἔγραψε ἄρθρα καί σχόλια σέ ἐφημερίδες, κυρίως στήν ἐφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», τῆς ὁποίας ὑπῆρξε γιά ἕνα διάστημα καί ἐκδότης. Ἐξέδιδε τό μηνιαῖον δελτίο τῆς ΕΠΕΝ « ΕΘΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ» καί ἀπό τοῦ ἔτους 2001 μέχρι τόν Ἰούνιον τοῦ 2011 τό μηνιαῖον δελτίον τῆς «ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ» μέ 10.000 ἀποδέκτας. Ἔγραψε τά βιβλία: «Τό 9ον Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας», «Οἱ Ἑπτακόσιοι Θεσπιεῖς στίς Θερμοπύλες», «Ἐσύ τί Ἔκανες Παππούλη;», «Ἑλληνίδες» καί «Ἀπομυθοποιήσεις».
Αναστάσιος Συμιγδαλάς
Ὀ Αναστάσιος Συμιγδαλάς γεννήθηκε στην Καλλιθέα το 1972 όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Στην Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών κα Επαγγελμάτων, επέλεξε να δώσει διέξοδο στις Τεχνολογικές ανησυχίες του, στον Τομέα των Μηχανικών Αυτοκινήτων. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να ικανοποιήσει την επιθυμία του για ένα επίπεδο παραπάνω στη γνώση, κι έτσι συνέχισε τις σπουδές του με τον Τομέα Μηχανολογίας Βιομηχανικής Παραγωγής. Οι καιροί χαλεποί για την όμορφη χώρα μας στον χώρο της Βιομηχανικής Παραγωγής λόγω της ελαχιστοτάτης ανάπτυξής της.

Έτσι η πρώτη επαγγελματική έξοδος τον βρίσκει ως ταξιδιωτικό πράκτορα σε μεγάλο πρακτορείο της Αθήνας. Ο συγχρωτισμός με ανθρώπους-ταξιδευτές και νέους γεωγραφικούς προορισμούς ίσως απετέλεσε την δίψα για τα βιβλία. Ξεκινώντας από βιβλία που αφορούσαν την γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό των λαών της οικουμένης, άρχισε να γίνεται λάτρης της έντυπης πληροφόρησης, βρίσκοντας θαυμαστό τον κόσμο της εκδοτικής παραγωγής.

Παρ' όλες τις ευκαιρίες που του εδόθησαν, δεν θέλησε να ασχοληθεί αμέσως με τις εκδόσεις αλλά να κατεβεί τα σκαλιά όλης της εκδοτικής διαδικασίας, μαθαίνοντας και εξερευνώντας τα μυστικά της. Και φυσικά από που ξεκινά η εκδοτική παραγωγή; Από το χαρτί... Για 16 χρόνια ακολούθησε τον μυστικό κόσμο των εκδόσεων, από την αρχή ως το τέλος, εργαζόμενος σε εταιρεία εμπορίας χάρτου, μεγάλης εμβέλειας και καταγράφοντας επίμονα και επίπονα κάθε μικρό και μεγάλο στάδιο αυτής της διαδρομής.

Εν τέλει, τον Σεπτέμβριο του 2012 γεμάτος όρεξη, γνώσεις ανησυχίες, αναλαμβάνει τον εκδοτικό οίκο «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» ως εκδότης και εμπορικός Διευθυντής.

Με την πεποίθηση ότι οι Έλληνες όσο γνωρίζουν τον αληθινό εαυτό τους, τόσο πιο σπουδαίοι αποδεικνύονται, βρίσκεται στο τιμόνι των εκδόσεων «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του σε έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό προορισμό... την Ελλάδα.