Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
"...Ἀπευθύνομαι πρός τούς Ἕλληνας, που πιστεύουν στήν Ἑλλάδα καί ἀγωνίζονται δι’αὐτήν. Μᾶς συνδέουν τά Ἑλληνικά Ἰδεώδη. Εἴμεθα ὁμόαιμοι, ὁμόφρονες, ὁμόγλωσσοι, ὁμότροποι, ὁμόθρησκοι. Εἴμεθα ἀδελφοί, τούς ὁποίους οἱ μισέλληνες διήρεσαν εἰς δεξιούς- ἀριστερούς, εἰς κόμματα, εἰς συμφέροντα, στό γλωσσικό, στήν θρησκεία κ.τ.λ., μέ σκοπό νά μᾶς ἐξασθενήσουν, διά τῆς ἐμφυλίου διχονοίας. Κάπως, στήν ἐποχήν μας, μέχρις ὡρισμένου σημείου τό κατώρθωσαν.

Εἴμεθα συνεπῶς ὑποχρεωμένοι, διά παντός μέσου, νά ἐπιτύχωμεν τήν ἐθνικήν μας ἑνότητα, διά τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ὁτιδήποτε ἐξυπηρετεῖ τήν ἑνότητα τῶν Ἐλλήνων συντελεῖ στήν ἱσχυροποίησίν των. Ἡ πολιτική ἐνότητος εἶναι ἡ μόνη πολιτική πού μᾶς χρειάζεται. Θά κάνω μερικάς παρατηρήσεις: Δι’ ὁτιδήποτε κακό συμβαίνει στήν Ἑλλάδα συνήθως κατηγοροῦνται οἱ ξένοι. Πότε οἱ ‘Άγγλοι, πότε οἱ Ἀμερικανοί, πότε οἱ Ρῶσσοι κ.τ.λ. Πάντοτε εὐρίσκομεν κάποιον ξένον, διά νά τοῦ φορτώσωμεν τάς ἰδικάς μας εὐθύνας. Διότι αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εὐθυνόμεθα πρωτίστως καί κατόπιν οἱ ξένοι. Ὁ ξένος εἶναι ξένος. Δέν ἔχει ὑποχρέωσι νά ἐνδιαφέρεται διά τά Ἑλληνικά συμφέροντα. Ὁ Ἕλλην καί μόνοναὐτός ἔχει καθῆκον νά φροντίζῃ, διά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος. ‘Άλλως τε οἱ ξένοι οὐδέποτε θά κατώρθωναν κάτι εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ πρόθυμοι Ἕλληνες νά τούς ἐξυπηρετήσουν, μέ πολλά ἀσφαλῶς ἀνταλλάγματα.


Πρώτη παρατήρησις: Δι’ ὅλα ὅσα γίνονται στήν Ἑλλάδα, καλά ἡ κακά, εὐθυνόμεθα ἀποκλειστικῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Ὅσας φοράς, στήν ἐποχήν μας, εἴχαμε δικαίας διεκδικήσεις ἐτρέχαμε εἰς διαφόρους διεθνεῖς ἡ πολυεθνεῖς οργανισμούς, διά νά ίκανοποιήσουν τά αἰτήματά μας. Μέ τό παραμικρό, προσφεύγομε στόν ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ κ.τ.λ. Ἐκλιπαροῦντες συμπαράστασιν ἡ ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν μας μέ τρίτους, ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ γείτονας.

Τό ἐθνικῶς ἀξιοπρεπές εἶναι ἀσφαλῶς νά ἐπιδιώκωμεν τήν ἱκανοποίησιν τῶν δικαίων μας βασιζόμενοι στούς ἑαυτούς μας. Ἔχομεν ἐξευτελισθῇ, ἔχομεν γίνει ὁ περίγελως τῶν ξένων, που καταφεύγομεν εἰς αὐτούς ἐπαιτοῦντες τά δικαιώματά μας. Νά εἴμεθα ἄξιοι νά ὑπερασπιζώμεθα τήν πατρίδα μας καί τά δικαιώματά μας μόνοι μας καί νά μήν περιμένωμεν κάτι ἀπό τούς ξένους, οἱ ὁποῖοι τέλος πάντων οὐδέν μᾶς ὀφείλουν.

Δευτέρα παρατήρησις: Ἐπιβάλλεται νά στηριζώμεθα στούς ἑαυτούς μας. Νά ἔχωμεν ἐθνικήν αὐτοπεποίθησιν καί νά μην βασιζώμεθα στούς ξένους. Αί δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι τεράστιαι. Πνευματικῶς, ψυχικῶς, ἠθικῶς καί ὑλικῶς, ὁ Ἑλληνισμός εἶναι πανίσχυρος. Ἀλλά ἐθνικοί μειοδόται ἀποτρέπουν τήν ἐκδήλωσιν τῶν δυνάμεων τοῦ ’Έθνους. Αὐτοί οἱ μειοδόται κατέχουν, χάρις στήν βοήθεια τῶν ξένων (χρήματα, γνωριμίας, προβολήν, πιέσεις κ.τ.λ.) θέσεις κλειδιά μέσα στό κράτος καί προδίδουν τήν πατρίδα.


Ἡ προδοσία των ἔγκειται στό ὅτι καταπνίγουν κάθε Ἑλληνική δύναμι, διά νά μην ἐκδηλωθῇ καί νά μήν ἐπικρατήσῃ. Οἱ ξένοι γνωρίζουν καλῶς τήν ἱσχύν τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἐξουδετερώνουν κυρίως μέ τά ἐγχώρια ὄργανά των (πολιτικοί, καθηγηταί πανεπιστημίων, οἰκονομικοί παράγοντες κ.τ.λ.) τά ὁποῖα ἀφελληνίζουν τόν Ἑλληνικό λαό μέ τούς τρόπους που στήν συνέχεια θά περιγράψω.


Τρίτη παρατήρησις: οἱ ξένοι εὐρίσκουν προδότας, οἱ ὁποῖοι, χάριν ἀνταλλαγμάτων (χρήματα, ἀξιώματα κ.τ.λ.), ἀφελληνίζουν τόν Ἑλληνικόν λαόν.
Οἱ ξένοι ἔχουν ἀπέναντί μας ἕνα κληρονομικό σύμπλεγμα κατωτερότητος. Ἡ ἱστορία που εἶναι ἡ ζωή τῶν λαῶν ἐπιβεβαιώνει, ὅτι ὅταν ἐμεῖς εἴχαμε φθάσει εἰς τά ὕψη τοῦ πολιτισμοῦ, ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί ἐστεροῦντο στοιχειώδους πνευματικοῦ βίου. Αἱ ἀρεταί τῶν Ἑλλήνων (πολεμικαί-πολιτιστικαί) τούς ἔδωσαν τήν ἐξέχουσαν θέσιν στήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος.

Οἱ ψοφοδεεῖς θά ψιθυρίσουν: Καλά αὐτά, ἀλλά ἀνήκουν στό παρελθόν, τώρα τί γίνεται; Μά δέν βλέπουν, ὅτι μόλις χθές ἀπεδείξαμεν τήν δύναμίν μας; Λησμονοῦν τό 1940; Ὅταν ἡ Γαλλία κατέρρεε ἐντός 20 ἡμερῶν, ὅταν χιλιάδες ἀγγλογάλλοι ἡττημένοι διέφευγον στήν Ἀγγλίαν (ἄν εἴχαμεν ἐμεῖς στά σύνορα 400.000 στρατό ἀντί 8.000 μόνον, οὐδέποτε θά διήρχοντο οἱ Γερμανοί) καί ἡ μισή Γαλλία μέ τόν Στρατάρχη Πεταίν ἔγινε σύμμαχος τοῦ Χίτλερ. ‘Η Πολωνία διελύθη εἰς 16 ἡμέρας, τό Βέλγιον καί ἡ ‘Ολλανδία εἰς 2-3 ὥρας, τηλεφωνικῶς ἡ Δανία κ.τ.λ. Ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐπέταξαν τά ὄπλα των καί ἐπαισχύντως ἐλιποτάκτησαν ἐκ τοῦ πεδίου τῆς μάχης, δέν συγχωροῦν τήν ἡρωϊκήν μας στάσιν.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν ἄλλην πλευράν, δηλαδή μέ τούς Γερμανοϊταλούς. Οἱ Ἰταλοί δέν μποροῦν νά ξεχάσουν τί ἔπαθαν στά ὄρη τῆς Βορείου Ἠπείρου, οὔτε οἱ Γερμανοί, που διά πρώτην φοράν δέν διέσπασαν τήν ἄμυνα τῆς «Γραμμῆς Μεταξᾶ», πού ἀπώλεσαν τό ἄνθος τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν των εἰς τήν Κρήτην, που τούς καθυστερήσαμεν στήν ἐκστρατείαν κατά τῆς Ρωσσίας κ.τ.λ.


Τό 1940, τό σήμερα δηλαδή, ἀπέδειξε τήν ὕπαρξι τῶν πολεμικῶν ἀρετῶν τῆς φυλῆς. Αἱ πολιτιστικαί ἀρεταί δέν ἀποδεικνύονται ἐντός τοῦ νεοελληνικοῦ κρατιδίου, διότι οἱ προδόται δέν ἀφήνουν ἐλεύθερον τόν Ἑλληνισμό νά δράσῃ, ἀλλά ἀποδεικνύονται στό ἐξωτερικό, ὅπου οἱ ὁμογενεῖς θριαμβεύουν. Ἐάν τό κράτος, ἀντί νά ἐμποδίζῃ, διευκόλυνε τάς πολιτιστικάς ἀρετάς τῶν Ἑλλήνων, τότε θά ἐβλέπατε νέαν πολιτιστικήν ἀκμήν στήν Ἑλλάδα.

Τετάρτη παρατήρησις: ὑπερέχομεν τῶν Εὐρωπαίων νεοβαρβάρων. Τούς τό ἔχομεν ἀποδείξει. Πρέπει νά σταματήσωμεν νά ὑποτιμῶμεν τόν Ἕλληνα, ὅπως μᾶς προπαγανδίζουν οἱ ἐχθροί τοῦ Ἔθνους.
Ὁπωσδήποτε, ὑπάρχουν αἱ μεγάλαι δυνάμεις, πού εἶναι αἱ ὑλικῶς ἰσχυραί χῶραι, αἱ ὁποῖαι ἀναμιγνύονται στά εσωτερικά τῶν μικρῶν χωρῶν.
Στήν πατρίδα μας, τό κακό τῶν ἐπεμβάσεων τῶν μεγάλων δυνάμεων ἔχει παραγίνει. Στήν πολιτική π.χ. Παίρνουν νέους, τούς σπουδάζουν εἰς τά πανεπιστήμιά των καί κατόπιν μᾶς τούς στέλλουν νά πολιτευθοῦν καί νά κυβερνήσουν τήν Ἑλλάδα. Τά πρόσωπα καί αἱ μέθοδοι εἶναι γνωστά.
Ὅμως, δέν γίνεται πάντοτε αὐτό πού θέλουν αἱ μεγάλαι δυνάμεις. Ἡ ζωή τῶν λαῶν ἔχει πλῆθος παραδειγμάτων, πού βεβαιώνουν, ὅτι οὔτε τό λεγόμενο διεθνές κλίμα, οὔτε αἱ μεγάλαι δυνάμεις κατευθύνουν τήν ἱστορία, ὅπως σχεδιάζουν. Κάτι συμβαίνει, κάποιος παρουσιάζεται κ.τ.λ. καί ἀνατρέπονται τά σχέδια π.χ. 1821, 1912-13, 1919-22 κ.τ.λ.

Ἐάν συνέβαινε ὅ,τι καί ὅπως τό ἤθελαν αἱ μεγάλαι δυνάμεις, τότε αὐταί θά ἐκυριάρχουν ἀπό αἰώνων διά παντός. Ἀντιθέτως, ἡ ἱστορική ἐξέλιξις κατευθύνεται ἀπό ἀσταθμήτους παράγοντας, πού ἐλάχιστα ὑπολογίζουν τά σχέδια τῶν μεγάλων δυνάμεων.

Πέμπτη παρατήρησις: Μήν ὑπερβάλλετε τήν ἰσχύν τῶν μεγάλων δυνάμεων. Αὐταί πράγματι ἐπεμβαίνουν στά ἐσωτερικά μας, διότι εὐρίσκουν προδότας νά τάς ἐξυπηρετήσουν. Ἀλλά δέν κατορθώνουν ποτέ νά ἐλέγξουν τήν ἱστορία μας, ὅταν ἐμεῖς δέν λογαριάζομεν τούς ξένους καί πράττομεν τό καθῆκον μας.

Τέλος, πρέπει μέ τήν ἐντονωτέραν ἔμφασιν νά ὑπογραμμίσω ὅτι αἱ ἐπιδιώξεις τῶν μισελλήνων δέν πρόκειται νά ἐπικρατήσουν. Δέν κάνω εὐχήν, ἀλλά λογικήν πρόβλεψιν. Γνωρίζω ἀπό τήν ἱστορίαν, ὅτι ἡ Ἑλληνική φυλή ἀναδεικνύει προσωπικότητας αἱ ὁποῖαι ἔρχονται, κυριαρχοῦν καί ἀποκαθιστοῦν τήν Ἑλληνικήν τάξιν πραγμάτων καί τότε ἡ Ἑλλάς μεγαλουργεῖ.


Οἱ προδόται ἐπικρατοῦν προσωρινῶς καί ἐπιφανειακῶς. Μόλις τούς ἀντιληφθῆ ὁ λαός, ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφος μέτρησις δι’ ἐκείνους. Καταγγέλλω τούς προδότας καί τάς πράξεις των καί περιμένω τούς ἄνδρας πού θά ἔλθουν ἀπό τό μέλλον, μέ συνείδησιν τοῦ παρελθόντος, διά νά ξεκαθαρίσουν τό παρόν..."


Απόσπασμα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη: ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (1995)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου